Taksat Vendore

 • Taksa mbi pasuritë e paluajtshme
 • Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël
 • Taksa e fjetjes në hotel
 • Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja
 • Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme
 • Taksa e tabelës
 • Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore
  • Taksa mbi ndërtesën arrow

    Ju lutem zgjidhni zonën

    Zona 1: Qyteti Tiranë (NJA 1-11) dhe NJA: Dajt, Farkë, Kashar

    Zona 2: NJA: Berzhitë, Baldushk, Vaqarr, Pezë, Petrelë, Ndroq, Krabë, Shëngjergj, Zall-Herr, Zall-Bastar

   • Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/m2/vit

    Ndërtesa banimi arrow

    • lekë/m2/vit =
    • lekë/m2/vit =
   • Ndërtesa të tjera arrow

    • Ndërtesa për tregti dhe shërbime arrow

     • lekë/m2/vit =
     • lekë/m2/vit =
    • lekë/m2/vit =
    • lekë/m2/vit =
   • Për pronësi më shumë se një banesë arrow

    • lekë/m2/vit =
    • lekë/m2/vit =
   • lekë/m2/vit =
  • Taksa mbi tokën bujqësore arrow

    Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/ha/vit

   • lekë/ha/vit =
   • lekë/ha/vit =
   • lekë/ha/vit =
   • lekë/ha/vit =
   • lekë/ha/vit =
   • lekë/ha/vit =
   • lekë/ha/vit =
  • Taksa mbi truallin arrow

   • lekë/m2/vit =
   • lekë/m2/vit =
  • Sipas përcaktimeve në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për "Sistemin e taksave vendore" (i ndryshuar), çdo biznes, i cili realizon gjatë vitit një qarkullim më të vogël ose të barabartë me 8.000.000 (tetë milionë) lekë i nënshtrohet detyrimit të pagesës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël

   Niveli i tatimit për subjektet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me qarkullim vjetor nga 0 deri në 5 milionë lekë është 0 (zero) lekë.

   Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për subjektet e tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, me qarkullim nga 5 deri në 8 milionë lekë, është 5 për qind mbi fitimin e tatueshëm

   % =

   Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës vendore mbi biznesin e vogël është Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

 • Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, sipas rastit, për dhomë ose për person, për një natë. Janë subjekt i taksës të gjithë hotelet, motelet, stabilimentet turistikë, pesionet, shtëpitë e pritjes, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë ushtrim veprimtarie

  Niveli i taksës sipas kategorive, është si vijon:

  Bashkia Tiranë, Njësia Administrative Tiranë, Kashar, Dajt, Farka

   Vlera e parë tregon cmimin në lekë për çdo fjetje

  • lekë/fjetje =
  • lekë/fjetje =

  Për të gjitha Njësitë Administrative të tjera në Bashkinë e Tiranës aplikohet niveli 140 lekë për çdo fjetje.

  Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës së fjetjes në hotel është Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë së Tiranës në bashkëpunim me Njësitë Administrative. Të ardhurat kalojnë 100% për Bashkinë e Tiranës dhe bashkëpunimi me Njësitë Administrative rregullohet me rregullore të veçantë.

  • Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi arrow

   % =
  • Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtime të ndryshme arrow

   % =
  • Taksa e ndikimit në infrastrukturë për projektet e infrastrukturës arrow

   % =
  • Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtesat në proçes legalizimi arrow

   % =
 • Ju lutem zgjidhni zonën

  Zona 1: Qyteti Tiranë (NJA 1-11) dhe NJA: Dajt, Farkë, Kashar

  Zona 2: NJA: Berzhitë, Baldushk, Vaqarr, Pezë, Petrelë, Ndroq, Krabë, Shëngjergj, Zall-Herr, Zall-Bastar

  Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to.

  Taksa paguhet nga personi, që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme, para kryerjes së regjistrimit, në përputhje me aktet ligjore në fuqi.

  Baza e taksës mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të bazës së taksës. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.

  Baza e taksës për kalimin e të drejtës së pronësisë për pasurtë e tjera të paluajtshme është vlera e shitjes së tyre. Niveli i taksës caktohet në përqindje dhe niveli tregues i taksës është 2 për qind. Detyrimi tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij.

  Niveli i taksës sipas kategorive, është si vijon:

  • Ndërtesa banimi arrow

    Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/m2

   • lekë/m2 =
  • Ndërtesat e tjera për tregti dhe shërbime arrow

    Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/m2

   • lekë/m2 =
  • Ndërtesa të tjera arrow

    Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/m2

   • lekë/m2 =

  Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme:

  a) Enti Kombëtar u Banesave, Ministria e Financave dhe organet e qeverisjes qendrore e vendore;

  b) personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat";

  c) subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtshme kur përfitues të drejtpërdrejtë janë:

  I. institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore;

  II. bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse, kur dhurimi lidhet me atë pjesë të veprimtarisë së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste dhuruesi, pasi ka marrë vërtetimin nga këshilli bashkiak ose komunal për përjashtimin nga taksa, bën regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të dhuruar. Në çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave.

  Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme cila në rolin e agjentit të taksës përfiton 3% të shumës së arkëtuar.

 • Ju lutem zgjidhni zonën

  Zona 1: Qyteti Tiranë (NJA 1-11) dhe NJA: Dajt, Farkë, Kashar

  Zona 2: NJA: Berzhitë, Baldushk, Vaqarr, Pezë, Petrelë, Ndroq, Krabë, Shëngjergj, Zall-Herr, Zall-Bastar

  • Tabelë për qëllime identifikimi arrow

   • Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/m2/vit

    Tabelë për qëllime identifikimi brenda teritorit ku zhillohet aktiviteti arrow

    • lekë/m2/vit =
    • lekë/m2/vit =
   • lekë/m2/vit =
  • Tabelë për qëllime reklamimi e lëvizshme dhe e palëvizshme arrow

    Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/m2/vit

   • lekë/m2/vit =
   • lekë/m2/vit =
  • Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, standa reklamuese, banderola etj arrow

    Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/m2/ditë

   • lekë/m2/ditë =
  • Familjarët arrow

   Detyrimi paguhet në 12 këste të barabarta, për çdo muaj përkatësisht në shumën 150 lekë për çdo familje. Ky detyrim do të evindentohet në faturën e konsumit të ujit. Likuidimi i kësaj pagese do të kryhet njëkohësisht me pagesën e konsumit të ujit

  • Biznesi arrow

    Ju lutem zgjidhni nje opsion

    Vlera e parë tregon cmimin në Lekë/vit